Press Esc to close

Aktuality

Záverečná tlačová konferencia

27.04.2017

 

Záverečná tlačová konferencia sa uskutočnila 27.04.2017 na Pamiatkovom úrade SR za účasti p. veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Inge Magistad, správcov programu - p. Jaroslav Mojžiš z Úradu vlády SR, zástupcov partnerov projektu z Nórska - Riksantikvaren, p. GR PÚ SR Kataríny Kosovej, spolupracovníkov projektu a médií. Pre nórskych partnerov  bola tlačová konferencia zároveň aj vyvrcholením ich záverečnej návštevy Slovenska, počas ktorej sme diskutovali v Banskej Štiavnici o dosiahnutých výsledkoch projektu a o jeho možnom pokračovaní. 
http://www.teraz.sk/magazin/video-pro-monumenta-je-cestou-k-starost/256851-clanok.htmlhttp://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/124128#2455


Záverečná tlačová konferencia
Záverečná tlačová konferencia 

Tretie stretnutie s Nórskym partnerom

26.04.2017

 

V dňoch 24 - 27 apríla sme sa opäť stretli s našimi Nórskymi priateľmi z partnerského Riksantikvaren. Ku Hraldovi Ibenholtovi a Christianovi Borhavenovi sa tentoraz pripojila aj riaditeľka zahraničných vzťahov Riksantikvaren pani Reidun Vea. Cestou z Bratislavy do Banskej Štiavnice, kde sme mali na tento čas svoju základňu sme si "skrátili" návštevou pevnosti v Komárne, kde sme pred časom vykonali inšpekciu. V priebehu ďalších dní sme zostúpili do bane či vystúpili na klopačku v Hodruši Hámre (aj tú sme pred časom kontrolovali), navštívili drevený artikulárny kostol a vodný hrad v Hronseku, najlepšie kremnické pamiatky a preliezli niekoľko bansko-štiavnických historických krovov. Nórskym partnerom sme odprezentovali našu cestu ku naplneniu cieľov projektu no tiež sme  nimi prebrali možnosti pokračovania Pro Monumenta v nasledujúcich rokoch. A pokračovať sa bude! Pamiatkový úrad SR bude opäť realizovať preddefinovaný projekt počas nasledujúceho obdobia rámcovaného rokmi 2014 - 2021! Veľmi i vážime toto ocenenie našej práce a tešíme sa na stretnutie s našimi Nórskymi priateľmi opäť o cca rok - tentoraz u nich v Nórsku,  keď sa budeme snažiť odovzdať vybrané časti našich skúseností z projektu pri zavádzaní obdobného systému našim štedrým donorom v rámci partnerského Riksantikvaren.  

Tretie stretnutie s Nórskym partnerom
Tretie stretnutie s Nórskym partnerom 

Ukončenie registrácie pre podprogram 1.6 OSSD.

10.04.2017

 

Registrácia žiadostí o posudok pre dotačný systém OSSD podprogram 1.6 sú v zmysle informácií zverejnených na našej stránke aj na webovej stránke MK SR uzatvorené (posledný termín pre registráciu bol 07.04.2017). Ďalšie registrácie prijímame len pre štandardné prehliadky (nie v súvislosti s podprogramom 1.6).

 

Pro Monumenta súčasťou dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom

26.02.2017

 

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo na  svojom webovom sídle:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html výzvu na nový podprogram 1.6 Dotačného systému Obnovme si svoj dom 
"Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy" na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok. Špecifikom tohto nového podprogramu je viacročné financovanie obnovy pamiatok z výberového zoznamu najvýznamnejších pamiatok  v zmysle Koncepcie ochrany pamiatkového fondu (Link na zoznam: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-138317?prefixFile=m).
Po prvýkrát sa projekt Pro Monumenta a myšlienka preventívnej údržby stávajú súčasťou dotačného systému a to nasledovne:

  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  • uvoľňovanie finančných prostriedkov z pridelenej dotácie bude prebiehať postupne, podľa predložených čiastkových vyúčtovaní dotácie a posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou.

Do 30. 4. 2017 je potrebné ministerstvu predložiť vypracovaný hodnotiaci posudok pripravenosti obnovy od Pro Monumenta – prevencia údržbou. Následne bude potrebné predkladať ministerstvu posudky vždy s predloženým vyúčtovaním časti poskytnutej dotácie. Posudok je nástrojom posúdenia účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, ako aj kontroly kvality vykonantých prác. Na základe negatívneho posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou alebo nesplnenia podmienok poskytnutia dotácie uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie môže byť financovanie projektu zastavené.
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby štátom poskytnuté finančné prostriedky boli použité účelne a efektívne na tie časti kultúrnej pamiatky, ktorých obnova je naozaj prioritná a aby navrhované technologické postupy a ich realizácia priniesli skutočné zlepšenie stavebno-technického stavu pamiatky pri zachovaní jej pamiatkových hodnôt. 

Odporúčame záujemcom o tento podprogram, aby sa v prvom rade ubezpečili, či spĺňajú všetky podmienky zverejnené vo "výzve" tohto podprogramu a v "informácii pre žiadateľa". Nakoľko je stanovený termín na spracovanie posudkov veľmi krátky, prosíme žiadateľov o ústretovosť a súčinnosť. Môžete nás kontaktovať na mailových adresách a telefónnych číslach uvedených na našej webovej stránke v časti Kontakt.  
Pre veľký záujem žiadateľov, ktorý značne prekračuje naše kapacitné možnosti ohraničujeme posledný termín pre rezerváciu hodnotiaceho posudku na 07.apríla 2017! Rezervácie doručené po tomto termíne nebudeme schopní vybaviť v požadovanom termíne do 30. apríla 2017. 

 

Pro Monumenta v RTVS

18.02.2017

 

Lepšie minúť zopár stoviek na údržbu, ako neskôr hľadať státisíce na rekonštrukcie....

Reportáž o práci inšpektorov projektu Pro Monumenta zo Spišskej Novej Vsi priniesla Jednotka slovenskej televízie a redaktorka Elena Senková. V reportáži zazneli aj nasledujúce slová:  "Práve zatekajúca voda je najčastejším dôvodom zlého stavu zanedbaných pamiatok. Môže narušiť aj statiku. Jednoduchá a rýchla oprava drobných nedostatkov na streche je pre pamiatku kľúčová. Materiál na opravy stál okolo sto eur. Po pripočítaní nákladov za odborne vykonanú prácu a výjazdy tak údržba tejto pamiatky stála okolo tisíc tristo eur." Ďakujeme RTVS, za sviežu reportáž z terénu a za šírenie myšlienok nášho projektu.
[STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 18/02/2017;  Elena Senková; Zaradenie: z domova]

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118138#2335

 

Nové správy o projekte na Tablet TV

01.02.2017

 

Reportáž o závere projektu na Tablet TV prináša rozhovor s Branislavom Rezníkom o závere projektu a pokračovaní v roku 2017, keď budú po prvýkrát prehliadky prístupné aj pre fyzické a právnické osoby. Prelink na video nájdete v časti Press.
 

New report on Tablet TV

01.02.2017

 


A report by the end of the project on the Tablet TV - an interview with Branislav Rezník, brings information about the end of the project and its continuing in 2017, when for the first time inspections for legal persons will be allowed. (For video see Press)

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2017!

23.12.2016

 

Aj v roku 2017 sa inšpektori pamiatok v rámci projektu Pro Monumenta budú venovať vašim pamiatkam! Želáme si preto spoločne úspešnú spoluprácu a ďakujeme všetkým našim partnerom a priaznivcom za spoluprácu v roku 2016...

 

Konferencia "Komu patria pamiatky?" v Bratislave

09.11.2016

 

Srdečne pozývame vlastníkov, správcov, ale aj všetkých priaznivcov pamiatok na konferenciu organizovanú Národným Trustom Slovensko s názvom "Komu patria pamiatky?". Konferencia sa koná 9.11. v Café Berlinka na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave. Na konferencii by mala odznieť aj prednáška o projekte Pro Monumenta a ďalších inšpirujúcich projektoch ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva...
Podujatie je pod záštitou slovenského predsedníctva EÚ.
http://www.nt.sk/pozvanka.pdf

Konferencia
Konferencia  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade

03.11.2016

 

Úrad vlády SR a Mesto Považská Bystrica požiadali Pamiatkový úrad SR o vykonanie rýchlej inšpekcie pri realizácií sanačných prác na Považskom hrade, ktoré sa realizujú v rámci projektu podporeného z  Finančného mechanizmu EHP.  Na "akcii" sa zúčastnili Trnavská a Banskoštiavnická skupina, za účasti zástupcov mesta aj dodávateľa prác. Chlapci zo Štiavnice predviedli aj zlaňovanie neprístupnej skalnej steny na ktorej prebieha injektáž. Dúfame, že naše stanoviská a pozorovania pomôžu úspešnému pokračovaniu projektu ako aj,  že sa nám podarí spracovať správu z aktuálnej situácie na hrade  čo najrýchlejšie. Situácia je   komplikovaná erodovaným skalným podložím, technologickými problémami, archeologickým výskumom a zároveň prichádzajúcim zimným obdobím. Na hrade prebiehajú súčasne aj práce dobrovoľníkov z OZ a práce s nezamestnanými.  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade
Rýchla inšpekcia na Považskom hrade 
 
< novšiestaršie >