Press Esc to close

Aktuality

Seminár v Humennom

31.08.2017

 

31. augusta s vo Vihorlatskom múzeu v Humennom uskutočnil seminár venovaný sakrálnej a svetskej drevenej architektúre spojený s otvorením výstavy fotografií drevených chrámov Nórska. Seminár bol organizovaný združením Karpatské drevené cerkvi. Pro Monumentu prezentovali prednášky Branislava Rezníka a Pavla Ižvolta. Zaujímavé témy do diskusie prinieslo porovnávanie drevenej architektúry v Nórsku a na Slovensku, či po stránke technickej alebo po stránke manažmentu a služieb cestovného ruchu.


Seminár v Humennom
Seminár v Humennom 

Šindliarsky workshop v Kremnici

07.08.2017

 

07.-10. augusta sa uskutoční šindliarsky workshop v Kremnici za účasti všetkých troch skupín odboru preventívnej údržby pamiatok z celého Slovenska. V pondelok sa budú obnovovať zručnosti v lezeckých technikách v rámci každoročného predlžovania certifikátu pre prácu vo výškach a nad hĺbkami. Ďalšie dni sa budeme zdokonalovať a vymieňať si skúsenosti pri oprave šindľovej strechy baníckeho domu. 

Šindliarsky workshop v Kremnici
Šindliarsky workshop v Kremnici 

Spolupráca s oddelením grafickej dokumentácie

12.07.2017

 

V rámci letnej spolupráce s oddelením grafickej dokumentácie sa naši pracovníci podelili o pracovné postupy a skúsenosti na rímskom tábore v Iži pri Komárne  a drevenom artikulárnom kostolíku v Istebnom na Orave. Veľkým prínosom pre našu prácu sú ortogonálne priemety striech od našich kolegov "digitalizérov". 

Spolupráca s oddelením grafickej dokumentácie
Spolupráca s oddelením grafickej dokumentácie 

Ochranné opatrenia na Modrom Kameni

24.06.2017

 

Aj v mesiaci jún pokračovala naša dlhšia spolupráca s múzeom v Modrom Kameni inštaláciou ochranných pletív na korune muriva, ktoré majú zabrániť samovoľnému uvoľňovaniu kameňov. Tieto kamene ohrozujú majiteľov domov a záhrad pod skalným bralom. Opatrenie je len dočasné, pokiaľ nebude zabezpečená konzervácia celého opevnenia. 

Ochranné opatrenia na Modrom Kameni
Ochranné opatrenia na Modrom Kameni 

Tradičné tesárstvo s Pro Monumentou na Dňoch mesta Banská Bystrica

16.06.2017

 

Pro Monumenta sa prezentovala ukážkami tradičného tesárstva na Dňoch mesta Banská Bystrica. Práve podpora tradičných stavebných remesiel je jedným z ďalších cieľov budúceho smerovania nášho projektu. Tradičné remeslá majú nezastupiteľnú úlohu pri obnove aj preventívnej údržbe pamiatok. Sú súčasťou nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Tradičné tesárstvo s Pro Monumentou na Dňoch mesta Banská Bystrica
Tradičné tesárstvo s Pro Monumentou na Dňoch mesta Banská Bystrica 

Nový film

02.05.2017

 

Od dnes sa môžeme pochváliť novým filmom z dielne Tomáša Hulíka o našom projekte  , ktorý si môžete pozrieť na YOU TUBE. Film vznikol vďaka príspevku Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku. 
Nech sa páči, príjemné sledovanie: https://www.youtube.com/watch?v=OUSpL13bl3g

Nový film
Nový film  

Záverečná tlačová konferencia

27.04.2017

 

Záverečná tlačová konferencia sa uskutočnila 27.04.2017 na Pamiatkovom úrade SR za účasti p. veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Inge Magistad, správcov programu - p. Jaroslav Mojžiš z Úradu vlády SR, zástupcov partnerov projektu z Nórska - Riksantikvaren, p. GR PÚ SR Kataríny Kosovej, spolupracovníkov projektu a médií. Pre nórskych partnerov  bola tlačová konferencia zároveň aj vyvrcholením ich záverečnej návštevy Slovenska, počas ktorej sme diskutovali v Banskej Štiavnici o dosiahnutých výsledkoch projektu a o jeho možnom pokračovaní. 
http://www.teraz.sk/magazin/video-pro-monumenta-je-cestou-k-starost/256851-clanok.htmlhttp://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/124128#2455


Záverečná tlačová konferencia
Záverečná tlačová konferencia 

Tretie stretnutie s Nórskym partnerom

26.04.2017

 

V dňoch 24 - 27 apríla sme sa opäť stretli s našimi Nórskymi priateľmi z partnerského Riksantikvaren. Ku Hraldovi Ibenholtovi a Christianovi Borhavenovi sa tentoraz pripojila aj riaditeľka zahraničných vzťahov Riksantikvaren pani Reidun Vea. Cestou z Bratislavy do Banskej Štiavnice, kde sme mali na tento čas svoju základňu sme si "skrátili" návštevou pevnosti v Komárne, kde sme pred časom vykonali inšpekciu. V priebehu ďalších dní sme zostúpili do bane či vystúpili na klopačku v Hodruši Hámre (aj tú sme pred časom kontrolovali), navštívili drevený artikulárny kostol a vodný hrad v Hronseku, najlepšie kremnické pamiatky a preliezli niekoľko bansko-štiavnických historických krovov. Nórskym partnerom sme odprezentovali našu cestu ku naplneniu cieľov projektu no tiež sme  nimi prebrali možnosti pokračovania Pro Monumenta v nasledujúcich rokoch. A pokračovať sa bude! Pamiatkový úrad SR bude opäť realizovať preddefinovaný projekt počas nasledujúceho obdobia rámcovaného rokmi 2014 - 2021! Veľmi i vážime toto ocenenie našej práce a tešíme sa na stretnutie s našimi Nórskymi priateľmi opäť o cca rok - tentoraz u nich v Nórsku,  keď sa budeme snažiť odovzdať vybrané časti našich skúseností z projektu pri zavádzaní obdobného systému našim štedrým donorom v rámci partnerského Riksantikvaren.  

Tretie stretnutie s Nórskym partnerom
Tretie stretnutie s Nórskym partnerom 

Ukončenie registrácie pre podprogram 1.6 OSSD.

10.04.2017

 

Registrácia žiadostí o posudok pre dotačný systém OSSD podprogram 1.6 sú v zmysle informácií zverejnených na našej stránke aj na webovej stránke MK SR uzatvorené (posledný termín pre registráciu bol 07.04.2017). Ďalšie registrácie prijímame len pre štandardné prehliadky (nie v súvislosti s podprogramom 1.6).

 

Pro Monumenta súčasťou dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom

26.02.2017

 

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo na  svojom webovom sídle:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html výzvu na nový podprogram 1.6 Dotačného systému Obnovme si svoj dom 
"Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy" na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok. Špecifikom tohto nového podprogramu je viacročné financovanie obnovy pamiatok z výberového zoznamu najvýznamnejších pamiatok  v zmysle Koncepcie ochrany pamiatkového fondu (Link na zoznam: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-138317?prefixFile=m).
Po prvýkrát sa projekt Pro Monumenta a myšlienka preventívnej údržby stávajú súčasťou dotačného systému a to nasledovne:

  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  • uvoľňovanie finančných prostriedkov z pridelenej dotácie bude prebiehať postupne, podľa predložených čiastkových vyúčtovaní dotácie a posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou.

Do 30. 4. 2017 je potrebné ministerstvu predložiť vypracovaný hodnotiaci posudok pripravenosti obnovy od Pro Monumenta – prevencia údržbou. Následne bude potrebné predkladať ministerstvu posudky vždy s predloženým vyúčtovaním časti poskytnutej dotácie. Posudok je nástrojom posúdenia účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, ako aj kontroly kvality vykonantých prác. Na základe negatívneho posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou alebo nesplnenia podmienok poskytnutia dotácie uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie môže byť financovanie projektu zastavené.
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby štátom poskytnuté finančné prostriedky boli použité účelne a efektívne na tie časti kultúrnej pamiatky, ktorých obnova je naozaj prioritná a aby navrhované technologické postupy a ich realizácia priniesli skutočné zlepšenie stavebno-technického stavu pamiatky pri zachovaní jej pamiatkových hodnôt. 

Odporúčame záujemcom o tento podprogram, aby sa v prvom rade ubezpečili, či spĺňajú všetky podmienky zverejnené vo "výzve" tohto podprogramu a v "informácii pre žiadateľa". Nakoľko je stanovený termín na spracovanie posudkov veľmi krátky, prosíme žiadateľov o ústretovosť a súčinnosť. Môžete nás kontaktovať na mailových adresách a telefónnych číslach uvedených na našej webovej stránke v časti Kontakt.  
Pre veľký záujem žiadateľov, ktorý značne prekračuje naše kapacitné možnosti ohraničujeme posledný termín pre rezerváciu hodnotiaceho posudku na 07.apríla 2017! Rezervácie doručené po tomto termíne nebudeme schopní vybaviť v požadovanom termíne do 30. apríla 2017. 

 
 
< novšiestaršie >