Press Esc to close

Aktuality

Ukončenie registrácie pre podprogram 1.6 OSSD.

10.04.2017

 

Registrácia žiadostí o posudok pre dotačný systém OSSD podprogram 1.6 sú v zmysle informácií zverejnených na našej stránke aj na webovej stránke MK SR uzatvorené (posledný termín pre registráciu bol 07.04.2017). Ďalšie registrácie prijímame len pre štandardné prehliadky (nie v súvislosti s podprogramom 1.6).

 

Pro Monumenta súčasťou dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom

26.02.2017

 

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo na  svojom webovom sídle:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html výzvu na nový podprogram 1.6 Dotačného systému Obnovme si svoj dom 
"Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy" na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok. Špecifikom tohto nového podprogramu je viacročné financovanie obnovy pamiatok z výberového zoznamu najvýznamnejších pamiatok  v zmysle Koncepcie ochrany pamiatkového fondu (Link na zoznam: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-138317?prefixFile=m).
Po prvýkrát sa projekt Pro Monumenta a myšlienka preventívnej údržby stávajú súčasťou dotačného systému a to nasledovne:

  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  • uvoľňovanie finančných prostriedkov z pridelenej dotácie bude prebiehať postupne, podľa predložených čiastkových vyúčtovaní dotácie a posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou.

Do 30. 4. 2017 je potrebné ministerstvu predložiť vypracovaný hodnotiaci posudok pripravenosti obnovy od Pro Monumenta – prevencia údržbou. Následne bude potrebné predkladať ministerstvu posudky vždy s predloženým vyúčtovaním časti poskytnutej dotácie. Posudok je nástrojom posúdenia účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, ako aj kontroly kvality vykonantých prác. Na základe negatívneho posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou alebo nesplnenia podmienok poskytnutia dotácie uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie môže byť financovanie projektu zastavené.
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby štátom poskytnuté finančné prostriedky boli použité účelne a efektívne na tie časti kultúrnej pamiatky, ktorých obnova je naozaj prioritná a aby navrhované technologické postupy a ich realizácia priniesli skutočné zlepšenie stavebno-technického stavu pamiatky pri zachovaní jej pamiatkových hodnôt. 

Odporúčame záujemcom o tento podprogram, aby sa v prvom rade ubezpečili, či spĺňajú všetky podmienky zverejnené vo "výzve" tohto podprogramu a v "informácii pre žiadateľa". Nakoľko je stanovený termín na spracovanie posudkov veľmi krátky, prosíme žiadateľov o ústretovosť a súčinnosť. Môžete nás kontaktovať na mailových adresách a telefónnych číslach uvedených na našej webovej stránke v časti Kontakt.  
Pre veľký záujem žiadateľov, ktorý značne prekračuje naše kapacitné možnosti ohraničujeme posledný termín pre rezerváciu hodnotiaceho posudku na 07.apríla 2017! Rezervácie doručené po tomto termíne nebudeme schopní vybaviť v požadovanom termíne do 30. apríla 2017. 

 

Pro Monumenta v RTVS

18.02.2017

 

Lepšie minúť zopár stoviek na údržbu, ako neskôr hľadať státisíce na rekonštrukcie....

Reportáž o práci inšpektorov projektu Pro Monumenta zo Spišskej Novej Vsi priniesla Jednotka slovenskej televízie a redaktorka Elena Senková. V reportáži zazneli aj nasledujúce slová:  "Práve zatekajúca voda je najčastejším dôvodom zlého stavu zanedbaných pamiatok. Môže narušiť aj statiku. Jednoduchá a rýchla oprava drobných nedostatkov na streche je pre pamiatku kľúčová. Materiál na opravy stál okolo sto eur. Po pripočítaní nákladov za odborne vykonanú prácu a výjazdy tak údržba tejto pamiatky stála okolo tisíc tristo eur." Ďakujeme RTVS, za sviežu reportáž z terénu a za šírenie myšlienok nášho projektu.
[STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 18/02/2017;  Elena Senková; Zaradenie: z domova]

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118138#2335

 

Nové správy o projekte na Tablet TV

01.02.2017

 

Reportáž o závere projektu na Tablet TV prináša rozhovor s Branislavom Rezníkom o závere projektu a pokračovaní v roku 2017, keď budú po prvýkrát prehliadky prístupné aj pre fyzické a právnické osoby. Prelink na video nájdete v časti Press.
 

New report on Tablet TV

01.02.2017

 


A report by the end of the project on the Tablet TV - an interview with Branislav Rezník, brings information about the end of the project and its continuing in 2017, when for the first time inspections for legal persons will be allowed. (For video see Press)

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2017!

23.12.2016

 

Aj v roku 2017 sa inšpektori pamiatok v rámci projektu Pro Monumenta budú venovať vašim pamiatkam! Želáme si preto spoločne úspešnú spoluprácu a ďakujeme všetkým našim partnerom a priaznivcom za spoluprácu v roku 2016...

 

Konferencia "Komu patria pamiatky?" v Bratislave

09.11.2016

 

Srdečne pozývame vlastníkov, správcov, ale aj všetkých priaznivcov pamiatok na konferenciu organizovanú Národným Trustom Slovensko s názvom "Komu patria pamiatky?". Konferencia sa koná 9.11. v Café Berlinka na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave. Na konferencii by mala odznieť aj prednáška o projekte Pro Monumenta a ďalších inšpirujúcich projektoch ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva...
Podujatie je pod záštitou slovenského predsedníctva EÚ.
http://www.nt.sk/pozvanka.pdf

Konferencia
Konferencia  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade

03.11.2016

 

Úrad vlády SR a Mesto Považská Bystrica požiadali Pamiatkový úrad SR o vykonanie rýchlej inšpekcie pri realizácií sanačných prác na Považskom hrade, ktoré sa realizujú v rámci projektu podporeného z  Finančného mechanizmu EHP.  Na "akcii" sa zúčastnili Trnavská a Banskoštiavnická skupina, za účasti zástupcov mesta aj dodávateľa prác. Chlapci zo Štiavnice predviedli aj zlaňovanie neprístupnej skalnej steny na ktorej prebieha injektáž. Dúfame, že naše stanoviská a pozorovania pomôžu úspešnému pokračovaniu projektu ako aj,  že sa nám podarí spracovať správu z aktuálnej situácie na hrade  čo najrýchlejšie. Situácia je   komplikovaná erodovaným skalným podložím, technologickými problémami, archeologickým výskumom a zároveň prichádzajúcim zimným obdobím. Na hrade prebiehajú súčasne aj práce dobrovoľníkov z OZ a práce s nezamestnanými.  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade
Rýchla inšpekcia na Považskom hrade 

Pro Monumenta v štúdiu TA3

04.10.2016

 

4.10. v rámci relácie kultúra na TA3 sme mali možnosť diskutovať o projekte a predstaviť ho divákom TA3. Teší nás, že relácia vyvolala priaznivé ohlasy a okamžitý dopyt po našej inšpekcii, ktorý sa budeme snažiť uspokojiť ešte do konca roka. Veríme, že propagácia projektu prispeje k ďalšiemu záujmu vlastníkov a k postupnému rozšíreniu našej kapacity. 
http://www.ta3.com/clanok/1091993/hostia-v-studiu-b-reznik-a-p-izvolt-o-preventivnej-udrzbe-pamiatok.html

Pro Monumenta v štúdiu TA3
Pro Monumenta v štúdiu TA3 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku

20.09.2016

 

Na základe podnetu o havarijnom stave krytiny gotického (evanjelického a.v.) kostola a následného zatekania cez klenby, ktoré poškodilo interiérové nástenné maľby a mobiliár, sa naša východná pracovná skupina podujala na záchranné práce. Najakútnejšie miesta zatekania boli doplnené šindľovou krytinou a bola zosilnená aj odhnitá časť krokvy stredovekého hambálkového krovu. Urýchlene vypracovaná technická správa bola poskytnutá aj Ministerstvu kultúry SR. Je nevyhnutné v záujme záchrany vzácneho interiéru, ale aj stredovekej krovovej konštrukcie, zabezpečiť potrebné finančné prostriedky a čo najskôr prikročiť ku kompletnej výmene šindľovej krytiny. 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku
Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku 
 
< novšiestaršie >