Press Esc to close

Aktuality

Pro Monumenta

Pro Monumenta – prevencia údržbou bol preddefinovaný  projekt, podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu "Stratégia ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2020".
Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou dal vzniknúť novému odboru v rámci Pamiatkového úradu SR - Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Prostredníctvom neho sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. 

Od 2. mája 2019 OPÚP začal s implementáciou nadväzujúceho projektu s názvom Pro Monumenta II. Opäť sa jedná o preddefinovaný projekt financovaný z EEA Grats, ktorého hlavným cieľom je:

Dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok, tak aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok.

Trvanie implementácie projektu sa predpokladá 3 roky – 36 mesiacov: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022.

Po získaní 3 nových inšpektorv a ich vyškolení by sa inšpekcie vykonávali na pamiatkových objektoch vo vlastníctve/správe štátu, územnej, regionálnej a miestnej samosprávy, registrovaných cirkví v SR, ktoré sú verejne dostupné. Tieto inšpekcie by neboli spoplatňované. Na požiadanie by sa vykonávali aj inšpekcie fyzických a právnických osôb, ktoré predkladajú žiadosti do dotačného systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6, ako podklad pre rokovanie komisie pri posudzovaní žiadostí. Bude vybraných 30 pamiatok, kde v minulosti už boli vykonané inšpekcie a vypracovaná TSKP, ktoré sa opäť podrobia inšpekcii a skontroluje sa splnenie odporúčaných prác pomenovaných v správe.

Efektivita práce všetkých troch tímov sa okrem ich posilnenia o jedného inšpektora zvýši aj používaním dronov na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky či doplnením výbavy o menšiu pojazdnú dielňu. Výpovedná hodnota hlavného výsledku vykonaných inšpekcií – Technických správ o pamiatke - sa pre vlastníka/správcu zasa navýši  prostredníctvom výpočtu predpokladanej ceny opráv, ktoré vyplynú z inšpekcie.

Školiace strediská a regionálne centrá Pro Monumenta vzniknú v rámci existujúcich vhodných objektov v správe Pamiatkového úradu SR a to v rámci KPÚ Trnava, KPÚ B. Bystrica – pracovisko B. Štiavnica a KPÚ Prešov – pracovisko Levoča. Každé z školiacich stredísk by malo svoje hlavné remeselné zameranie a to nasledovne:

Trnava – vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky, zámočníctvo

Banská Štiavnica – tesárstvo, štiepanie šindľov, stolárstvo

Levoča – klampiarstvo, umelecké klampiarstvo, tesárstvo

Obnovené objekty PÚ SR na to vybrané, budú mať časť administratívnu pre inšpektorov PM a časť výučbovú – teoretická výučba pre 10-12 ľudí ako aj špecifické remeselné dielne, sklady na nástroje a materiál, spolu s garážami pre pojazdné dielne. Dielne by slúžili nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako dielne inšpektorov Pro Monumenta. 


Pôvodný projekt: Pro Monumenta – prevencia údržbou  vychádzala z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí

Základné ciele projektu implementovaného v rokoch 2014 - 2017 boli:
Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave významne prispieva ku zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

Základné informácie o projekte – zhrnutie
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017.
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných  kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu
• zmonitorovanie  221 nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
• vytvorili sa 3 trojčlenné monitorovacie tímy, pôsobiace v rámci celej SR: komplexne zaškolení a technicko-organizačne vynikajúco zabezpečení inšpektori pamiatok
• bolo pripravených 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• na stiahnutie sme nachystali 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok: kliknite na časť "pre vlastníka"
• zorganizovali sme 3 stretnutia s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
• vytvorili sme túto  webstránku projektu, ktorej veľký benefit je aj rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého vlastník/správca pamiatky žiada Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR o vykonanie monitoringu stavebno-technického stavu pamiatky

Ako bol projekt a jeho dopady na oblasť kultúrneho dedičstva vyhodnotený si môžete prečítať v Evaluačnej správe ku celému programu. Projekt CLTTPP001 Pro Monumenta - prevencia údržbou je hodnotený  v rámci celej správy, najmä však na stranách 29-31. 


logo
 
logo
 
logo
 
logo