Press Esc to close

Aktuality

Pro Monumenta

Pro Monumenta – prevencia údržbou bol preddefinovaný  projekt, podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky tak, ako ho popísala Memorandum o porozumení medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.
Projekt sa tiež stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z úloh strategického vládneho materiálu "Stratégia ochrany pamiatkového fondu 
v SR do roku 2020".
Pro Monumenta – prevencia údržbou  vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí. Veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou.

Základné ciele projektu
Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v zmysle § 22 zákona č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov. Zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Základné nástroje projektu
Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie troch  geograficky rovnomerne alokovaných skupín nezávislých, zručných špecialistov, ktorí budú vykonávať monitoring kultúrnych pamiatok. Výsledkom monitoringu bude  vypracovanie „Technickej správy o kultúrnej pamiatke“ (TSKP). Inšpekčný tím bude zároveň schopný poskytnúť vlastníkovi informácie o technickom stave, ohrozeniach, príčinách poškodenia a odporučiť najefektívnejší spôsob údržby. Vlastníkovi KP vyhotoví "Certifikát o stave KP" ako sumárnej správy, ktorá popíše stav budovy a zároveň vlastníkovi vydá konkrétne odporúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov. Vytvorenie malej webovej aplikácie, ako rezervačného a objednávkového systému inšpekcií. Vypracovanie stručných rukovätí základnej údržby kultúrnej pamiatky v elektronickej forme a ich šírenie medzi vlastníkmi a správcami pamiatok. Komplexný systém školení, tréningov a workshopov pre členov tímu a zároveň iné školenia pre vlastníkov alebo správcov kultúrnych pamiatok. Zdieľanie skúseností a informácií s expertmi z iných krajín, kde obdobný systém implementovali, poskytovanie dobrých skúseností pre nórskeho partnera.
Projekt Pro Monumenta mal  svojho nórskeho partnera, ktorým je  Riksantikvaren - Direktoratet for Kulturminneforvaltning, nórska obdoba PÚ SR. Partner sa bude aktívne podieľať na prenose know-how z Nórska na Slovensko, ale aj naopak. 

Pro Monumenta – prevencia údržbou dala vzniknúť novému odboru v rámci Pamiatkového úradu SR - Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Prostredníctvom neho sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. 

Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave významne prispieva ku zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

Základné informácie o projekte – zhrnutie
Názov: Pro Monumenta – prevencia údržbou
Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 30. 04. 2017.
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 1 152 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných  kultúrnych pamiatok v SR

Výstupy projektu
• zmonitorovanie  221 nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
• vytvorili sa 3 trojčlenné monitorovacie tímy, pôsobiace v rámci celej SR: komplexne zaškolení a technicko-organizačne vynikajúco zabezpečení inšpektori pamiatok
• bolo pripravených 6 seminárov pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok
• na stiahnutie sme nachystali 7 elektronických príručiek pre správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok: kliknite na časť "pre vlastníka"
• zorganizovali sme 3 stretnutia s nórskym partnerom a zahraničnými expertmi
• vytvorili sme túto  webstránku projektu, ktorej veľký benefit je aj rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého vlastník/správca pamiatky žiada Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚ SR o vykonanie monitoringu stavebno-technického stavu pamiatky

Ako bol projekt a jeho dopady na oblasť kultúrneho dedičstva vyhodnotený si môžete prečítať v Evaluačnej správe ku celému programu. Projekt CLTTPP001 Pro Monumenta - prevencia údržbou je hodnotený  v rámci celej správy, najmä však na stranách 29-31. 


logo
 
logo
 
logo
 
logo